دانشکده فنی ومهندسی

مهندسی و مدیریت ساخت

دروس کارشناسی ارشدعمران – گرایش مهندسی ومدیریت ساخت

دروس اجباری :           12 واحد

دروس اختیاری :          12واحد

سمینار وروش تحقیق:    2واحد

پایان نامه:                  6 واحد

جمع کل  :                  32 واحد

دروس اجباری:

1:مدیریت ومقررات پیمان         3واحد نظری

2: برنامه ریزی وکنترل پروژه    3واحد نظری

3: روشهای ساخت                 3واحدنظری

4: یکی ازدروس :الف –تکنولوژی عالی بتن  ب-تحلیل وطراحی سیستمها ج-مدیریت ایمنی وبهداشت ومحیط زیست

 

دروس اختیاری:

1: مدیریت ایمنی وبهداشت محیط زیست    3واحد نظری

2: تکنولوژی عالی بتن                       3واحد نظری

3: مدیریت ماشین آلات ساخت               3واحد نظری

4: تعمیروتقویت سازه ها                     3واحدنظری

5: تحلیل وطراحی سیستمها                  3واحدنظری

6: محاسبات نرم                               3واحد نظری

7: مدیریت نگهداری پروژه                  3واحد نظری

8: سیستمهای اطلاعات مدیریت             3 واحد نظری

 

 

 

دانشجویانی که رشته کارشناسی آنها فنی ومهندسی غیراز عمران میباشد باید دروس 1و2ازدروس جبرانی ودانشجویان غیرفنی باید هرسه درس جبرانی رااخذ نمایند .

1: سازه های بتن آرمه  3واحد نظری

2: سازه های فلزی      3واحد نظری

3: مقاومت مصالح       3واحد نظری