دانشکده فنی ومهندسی

آب و سازه های هیدرولیکی

دروس کارشناسی ارشد عمران - گرایش آب وسازه های هیدرولیکی

دروس اجباری :          12واحد

دروس اختیاری :        12 واحد

سمیناروروش تحقیق :   2 واحد

پایان نامه :               6  واحد

 

دروس اجباری :

1: هیدرولیک پیشرفته               3 واحدنظری

2: طراحی هیدرولیکی سازه ها     3 واحدنظری

3: سدهای خاکی                      3 واحدنظری

4: روش اجزاء محدود               3 واحدنظری

 

 

دروس اختیاری :

1: ریاضیات عالی مهندسی(اخذدرس الزامی است)     3 واحدنظری

2: هیدرولیک محاسباتی                                    3واحدنظری

3: طراحی اجزاء سازه های هیدرولیکی                 3 واحدنظری

4: دینامیک سازه ها                                       3 واحدنظری

5: تئوری الاستیسیته                                      3 واحدنظری

6: هیدرودینامیک                                          3 واحدنظری

 

کلیه دانشجویان لازم است که درترم اول دروس جبرانی زیررا اخذ نمایند

1: محاسبات عددی پیشرفته    3 واحدنظری

2: تحلیل ماتریسی سازه ها     3 واحدنظری