دانشکده فنی ومهندسی

گرایش های ارشد

 

مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی (آرایش دروس)

مهندسی مکانیک- ساخت و تولید (آرایش دروس)

مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی (آرایش دروس)