دانشکده فنی ومهندسی

گرایش های ارشد

 

مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی

مهندسی مکانیک- ساخت و تولید

مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی