دانشکده فنی ومهندسی

گرایش های کارشناسی پیوسته

 

مهندسی مکانیک (آرایش دروس)

مهندسی هوا فضا