دانشکده فنی ومهندسی

گرایش های کارشناسی پیوسته

 

مهندسی مکانیک

مهندسی هوا فضا