دانشکده فنی ومهندسی

کارشناس آموزش

نام: ارزنده

نام خانوادگی: آرام بنیار

کارشناس آموزش: کارشناسی پیوسته مکانیک

محل دفتر: آموزش دانشکده فنی طبقه اول

تلفن مستقیم: ۰۳۴- ۳۱۳۲۱۲۴۲

 

نام: مریم

نام خانوادگی: ساکت

کارشناس آموزش: ارشد (ساخت و تولید، تبدیل انرژی)، کارشناسی ناپیوسته (مکانیک و مکانیک خودرو)، دکتری (تبدیل انرژی)

محل دفتر: آموزش دانشکده فنی طبقه اول

تلفن مستقیم: ۰۳۴-۳۱۳۲۱۲۴۲