دانشکده فنی ومهندسی

کارشناس آموزش

نام: مریم

نام خانوادگی: ساکت

محل دفتر: آموزش دانشکده فنی طبقه اول

تلفن مستقیم: ۰۳۴-۳۱۳۲۱۲۴۲