دانشکده فنی ومهندسی

کارشناس آموزش

 

نام: عفت

نام خانوادگی: شجاعی

محل دفتر: آموزش دانشکده فنی همکف

تلفن مستقیم: ۰۳۴-۳۱۳۲۱۰۸۹