دانشکده فنی ومهندسی

مدیر گروه های آموزشی

 

دکتر محمدمهدی کشتکار

مرتبه علمی: دانشیار

محل دفتر: طبقه دوم دانشکده اتاق ۱۳۳

شماره تماس: ۳۱۳۲۱۱۳۹-۰۳۴

رزومه دکتر محمد مهدی کشتکار

CV Dr Mohammad Mehdi Keshtkar