دانشکده فنی ومهندسی

مدیر گروه های آموزشی

 

(گرایشهای کاردانی و کارشناسی)

دکتر محمدمهدی کشتکار

محل دفتر: طبقه دوم دانشکده اتاق ۱۳۳

شماره تماس: ۳۱۳۲۱۱۳۹-۰۳۴

 

(گرایشهای ارشد)

دکتر امین نامجو

محل دفتر: طبقه دوم دانشکده اتاق ۱۳۶

شماره تماس: ۳۱۳۲۱۲۳۵ - ۰۳۴

 

 

(گرایش دکترای تبدیل انرژی)

دکترسیدعلیرضا گنجعلیخانی نسب