دانشکده فنی ومهندسی

اعضای هیات علمی

 

             

 

 

 

               

نام و نام خانوادگی:

سید علی میرنجفی

               

رشته تحصیلی:

مهندسی مکانیک

               

مدرک تحصیلی:

(دانشجوی دکتری)

               

مرتبه علمی:

مربی

               

محل استقرار دفتر

طبقه دوم دانشکده فنی اتاق ۱۴۱

               

شماره تماس:

۰۳۴-۳۱۳۲۱۰۱۱

               

آدرس پست الکترونیک:

amirnajafi.z@gmail.com

               

سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

               

 

                 
                   

نام و نام خانوادگی:

اکبر کوهستانی ( Akbar Kohestani )

               

رشته تحصیلی:

مهندسی مکانیک

               

مدرک تحصیلی:

(دانشجوی دکتری)

               

مرتبه علمی:

مربی

               

محل استقرار دفتر

طبقه دوم دانشکده فنی اتاق ۱۳۷

               

شماره تماس:

۹۱۳۳۴۲۷۹۶۶

               

آدرس پست الکترونیک:

Akbar_ko@yahoo.com

               

سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

               

 

                 

 

                 

نام و نام خانوادگی:

محمدمهدی کشتکار ( Mohammad Mehdi Keshtkar )

               

رشته تحصیلی:

مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی

               

مدرک تحصیلی:

دکتری

               

مرتبه علمی:

دانشیار

               

محل استقرار دفتر

طبقه دوم دانشکده فنی اتاق ۱۳۲

               

شماره تماس:

۰۳۴-۳۱۳۲۱۱۳۹

               

آدرس پست الکترونیک:

keshtkar@iauk.ac.ir

               

سوابق اجرایی و پژوهشی:

رزومه دکتر محمد مهدی کشتکار

CV Dr Mohammad Mehdi Keshtkar

               

 

                 
                   

نام و نام خانوادگی:

امین نامجو ( Amin Namjoo )

               

رشته تحصیلی:

مهندسی مکانیک

               

مدرک تحصیلی:

دکتری

               

مرتبه علمی:

استادیار

               

محل استقرار دفتر

طبقه دوم دانشکده فنی اتاق ۱۳۶

               

شماره تماس:

۰۳۴-۳۱۳۲۱۲۳۵

               

آدرس پست الکترونیک:

namjoo@iauk.ac.ir

               

سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

               
                   
                   

نام و نام خانوادگی:

علیرضا مومنی نژاد

               

رشته تحصیلی:

 

               

مدرک تحصیلی:

 

               

مرتبه علمی:

 

               

محل استقرار دفتر

 

               

شماره تماس:

 

               

آدرس پست الکترونیک:

 

               

سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

               
                   
                   

نام و نام خانوادگی:

سید محمد شجاعت الحسینی

               

رشته تحصیلی:

مهندسی مکانیک

               

مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد

               

مرتبه علمی:

مربی

               

محل استقرار دفتر

طبقه دوم دانشکده فنی اتاق ۱۳۶

               

شماره تماس:

۹۱۳۱۹۷۱۳۱۱

               

آدرس پست الکترونیک:

shojaat2@yahoo.com

               

سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

               
                   
                   

نام و نام خانوادگی:

مجتبی امیرشکاری

               

رشته تحصیلی:

 

               

مدرک تحصیلی:

 

               

مرتبه علمی:

 

               

محل استقرار دفتر

 

               

شماره تماس:

 

               

آدرس پست الکترونیک:

 

               

سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

               
                   
                   

نام و نام خانوادگی:

حامد فرهمند ( Hamed Farahmand )

               

رشته تحصیلی:

مهندسی مکانیک

               

مدرک تحصیلی:

(دانشجوی دکتری)

               

مرتبه علمی:

مربی

               

محل استقرار دفتر

طبقه اول دانشکده فنی اتاق ۱۱۸

               

شماره تماس:

۰۳۴-۳۱۳۲۱۰۸۶

               

آدرس پست الکترونیک:

hamed_1256@yahoo.com

               

سوابق اجرایی و پژوهشی: