دانشکده فنی ومهندسی

اعضای هیات علمی

نام و نام خانوادگی:

سید علی میرنجفی زاده

رشته تحصیلی:

مهندسی مکانیک

مدرک تحصیلی:

(دانشجوی دکتری)

مرتبه علمی:

مربی

محل استقرار دفتر

طبقه دوم دانشکده فنی اتاق ۱۴۱

شماره تماس:

۰۳۴-۳۱۳۲۱۰۱۱

آدرس پست الکترونیک:

amirnajafi.z@gmail.com

سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

 

 
   

نام و نام خانوادگی:

اکبر کوهستانی ( Akbar Kohestani )

رشته تحصیلی:

مهندسی مکانیک

مدرک تحصیلی:

(دانشجوی دکتری)

مرتبه علمی:

مربی

محل استقرار دفتر

طبقه دوم دانشکده فنی اتاق ۱۳۷

شماره تماس:

۰۹۱۳۳۴۲۷۹۶۶

آدرس پست الکترونیک:

Akbar_ko@yahoo.com

سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی:

محمدمهدی کشتکار ( Mohammad Mehdi Keshtkar )

رشته تحصیلی:

مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی

مدرک تحصیلی:

دکتری

مرتبه علمی:

دانشیار

محل استقرار دفتر

طبقه دوم دانشکده فنی اتاق ۱۳۲

شماره تماس:

۰۳۴-۳۱۳۲۱۱۳۹

آدرس پست الکترونیک:

keshtkar@iauk.ac.ir

سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

 

 
   

نام و نام خانوادگی:

امین نامجو ( Amin Namjoo )

رشته تحصیلی:

مهندسی مکانیک

مدرک تحصیلی:

دکتری

مرتبه علمی:

استادیار

محل استقرار دفتر

طبقه دوم دانشکده فنی اتاق ۱۳۶

شماره تماس:

۰۳۴-۳۱۳۲۱۲۳۵

آدرس پست الکترونیک:

namjoo@iauk.ac.ir

سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

   
   

نام و نام خانوادگی:

علیرضا مومنی نژاد

رشته تحصیلی:

 

مدرک تحصیلی:

 

مرتبه علمی:

 

محل استقرار دفتر

 

شماره تماس:

 

آدرس پست الکترونیک:

 

سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

   
   

نام و نام خانوادگی:

سید محمد شجاعت الحسینی

رشته تحصیلی:

 

مدرک تحصیلی:

 

مرتبه علمی:

 

محل استقرار دفتر

 

شماره تماس:

 

آدرس پست الکترونیک:

 

سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

   
   

نام و نام خانوادگی:

مجتبی امیر شکاری

رشته تحصیلی:

 

مدرک تحصیلی:

 

مرتبه علمی:

 

محل استقرار دفتر

 

شماره تماس:

 

آدرس پست الکترونیک:

 

سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

   
   

نام و نام خانوادگی:

حامد فرهمند (Hamed Farahmand)

رشته تحصیلی:

مهندسی مکانیک

مدرک تحصیلی:

(دانشجوی دکتری)

مرتبه علمی:

مربی

محل استقرار دفتر

طبقه اول دانشکده فنی اتاق ۱۱۸

شماره تماس:

۰۳۴-۳۱۳۲۱۰۸۶

آدرس پست الکترونیک:

hamed_1256@yahoo.com

سوابق اجرایی و پژوهشی: