دانشکده فنی ومهندسی

کارشناس آموزش

نام: فاطمه

نام خانوادگی: نوری بیاضی

محل دفتر: آموزش دانشکده فنی همکف

تلفن مستقیم: ۰۳۴-۳۱۳۲۱۰۹۲