دانشکده فنی ومهندسی

مدیر گروه آموزشی

 

مهندس سید هادی موسوی نسب

محل دفتر: طبقه دوم دانشکده اتاق ۱۴۷

شماره تماس: ۳۱۳۲۱۰۸۷-۰۳۴