دانشکده فنی ومهندسی

اعضای هیات علمی

  1. مهندس عباس علیخانی
  2. دکتر مجید سلاجقه
  3. مهندس محمدحسین بنی اسدزاده بافتی
  4. مهندس گیتی رستمی زاده