دانشکده فنی ومهندسی

کارشناس آموزش

نام: ناهید

نام خانوادگی: صومعه

محل دفتر: آموزش دانشکده فنی طبقه اول

تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۲۴۲