دانشکده فنی ومهندسی

مدیر گروه آموزشی

 

دکتر مهدیه اسلامی

محل دفتر: طبقه اول دانشکده اتاق ۱۸۲

شماره تماس: ۳۱۳۲۱۰۲۹ - ۰۳۴