دانشکده فنی ومهندسی

گرایش های دکتری

علوم و مهندسی آب-منابع آب

علوم و مهندسی آب-آبیاری و زهکشی

علوم و مهندسی آب- سازه های آبی