دانشکده فنی ومهندسی

گرایش های کارشناسی

 

علوم و مهندسی آب

مهندسی فضای سبز

مهندسی کشاورزی- مکانیک ماشینهای کشاورزی