دانشکده فنی ومهندسی

کارشناس آموزش

نام: رضا

نام خانوادگی: شمسی پور

کارشناس آموزش: ارشد (آبیاری، سازه های آبی، منابع آب)، کارشناسی (ماشینهای کشاورزی، مهندسی آب، فضای سبز)

محل دفتر: دانشکده فنی طبقه دوم اتاق ۱۵۳

تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۰۲۰