دانشکده فنی ومهندسی

کارشناس آموزش

نام: هما

نام خانوادگی: شجاعی

محل دفتر: آموزش دانشکده فنی

تلفن مستقیم: ۰۳۴-۳۱۳۲۱۰۸۴