دانشکده فنی ومهندسی

کارشناس آموزش

نام: رضا

نام خانوادگی: شمسی پور

محل دفتر: دانشکده فنی طبقه دوم اتاق ۱۵۳

تلفن مستقیم: ۰۳۴-۳۱۳۲۱۰۲۰