دانشکده فنی ومهندسی

مدیر گروه های آموزشی

دکتر نوید جلال کمالی

محل دفتر: طبقه دوم دانشکده اتاق ۱۵۱

شماره تماس: ۳۱۳۲۱۰۷۸ - ۰۳۴