دانشکده فنی ومهندسی

کارشناس آموزش

 

نام: هما

نام خانوادگی: شجاعی

کارشناس آموزش: کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

محل دفتر: آموزش دانشکده فنی همکف

تلفن مستقیم: ۰۳۴-۳۱۳۲۱۰۸۴

 

نام: شهین

نام خانوادگی: روحبخش

کارشناس آموزش: ارشد و دکتری

محل دفتر: آموزش دانشکده فنی همکف

تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۰۹۲-۰۳۴

 

نام: مراد

نام خانوادگی: دریجانی نسب

سمت: دفتر گروه عمران

محل استقرار دفتر: آموزش دانشکده فنی همکف

تلفن مستقیم: ۰۳۴-۳۱۳۲۱۰۲۳