دانشکده فنی ومهندسی

کارشناس آموزش

نام: مرتضی

نام خانوادگی: محلاتی

کارشناس آموزش: کارشناسی پیوسته (ورودی ۹۶و۹۴) و کارشناسی ناپیوسته

محل دفتر: آموزش دانشکده فنی طبقه اول

تلفن مستقیم: ۰۳۴-۳۱۳۲۱۲۴۲

 

نام: فاطمه

نام خانوادگی: نوری بیاضی

کارشناس آموزش: کارشناسی پیوسته (ورودی ۹۲و۹۳)

محل دفتر: آموزش دانشکده فنی همکف

تلفن مستقیم: ۰۳۴-۳۱۳۲۱۰۹۲

 

نام: هما

نام خانوادگی: شجاعی

کارشناس آموزش: کارشناسی پیوسته (ورودیهای ۹۵-۹۱و ماقبل)

محل دفتر: آموزش دانشکده فنی همکف

تلفن مستقیم: ۰۳۴-۳۱۳۲۱۰۸۴

 

نام: حسین

نام خانوادگی: واعظی مقدم

کارشناس آموزش: ارشد و دکتری

محل دفتر: آموزش دانشکده فنی طبقه اول

تلفن مستقیم: ۰۳۴-۳۱۳۲۱۰۲۳

 

نام: مراد

نام خانوادگی: دریجانی نسب

سمت: دفتر گروه عمران

محل استقرار دفتر: دانشکده فنی طبقه دوم اتاق ۱۶۲

تلفن مستقیم: ۰۳۴-۳۱۳۲۱۰۷۹