دانشکده فنی ومهندسی

کارشناس آموزش

نام: مرتضی

نام خانوادگی: محلاتی

کارشناس آموزش: کارشناسی پیوسته (ورودی ۹۴) و کارشناسی ناپیوسته

محل دفتر: آموزش دانشکده فنی طبقه اول

تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۲۴۲

 

نام: فاطمه

نام خانوادگی: نوری بیاضی

کارشناس آموزش: کارشناسی پیوسته (ورودی ۹۲ و۹۳)

محل دفتر: آموزش دانشکده فنی همکف

تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۰۹۲

 

نام: هما

نام خانوادگی: شجاعی

کارشناس آموزش: کارشناسی پیوسته (ورودیهای ۹۱ و ماقبل آن)

محل دفتر: آموزش دانشکده فنی همکف

تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۰۸۴

 

نام: حسین

نام خانوادگی: واعظی مقدم

کارشناس آموزش: ارشد (سازه، سازه های هیدرولیکی و مهندسی مدیریت ساخت)

محل دفتر: آموزش دانشکده فنی طبقه اول

تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۰۲۳

 

نام: رضا

نام خانوادگی: شمسی پور

کارشناس آموزش: دکتری (مهندسی مدیریت منابع آب)

محل دفتر: دانشکده فنی طبقه دوم اتاق ۱۵۳

تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۰۲۰

 

 

نام: مراد

نام خانوادگی: دریجانی نسب

سمت: دفتر گروه عمران

محل استقرار دفتر: دانشکده فنی طبقه دوم اتاق ۱۶۲

تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۰۷۹