دانشکده فنی ومهندسی

مدیر گروه های آموزشی

مهندس محمد کلانتر زاده ( گرایشهای کاردانی و کارشناسی عمران )

 

پروفسور عیسی سلاجقه ( ارشد سازه، سازه های هیدرولیکی و آب و سازه های هیدرولیکی )

 

دکتر مهدی مومنی ( ارشد مهندسی مدیریت ساخت )

 

دکتر نوید جلال کمالی ( دکترای مهندسی مدیریت منابع آب )