دانشکده فنی ومهندسی

مدیر گروه های آموزشی

دکتر امیر رباطی

محل دفتر: طبقه دوم دانشکده اتاق ۱۵۸

شماره تماس: ۳۱۳۲۱۰۳۹