دانشکده فنی ومهندسی

مدیر گروه های آموزشی

(گرایشهای کارشناسی)

مهندس محمد کلانتر زاده

 

(گرایشهای ارشد)

پروفسور عیسی سلاجقه