دانشکده فنی ومهندسی

گرایش های ارشد

 

مهندسی صنایع- بهینه سازی سیستم ها

مهندسی صنایع-کیفیت و بهره وری

مهندسی صنایع-مدیریت پروژه