دانشکده فنی ومهندسی

کارشناس آموزش

نام: نرگس

نام خانوادگی: دلشاد

کارشناس آموزش: کارشناسی و ارشد

محل دفتر: آموزش دانشکده فنی همکف

تلفن مستقیم: ۰۳۴-۳۱۳۲۱۰۹۲