دانشکده فنی ومهندسی

کارشناس آموزش

نام: رضا

نام خانوادگی: شمسی پور

کارشناس آموزش: ارشد (صنایع، مدیریت سیستم بهره وری)

محل دفتر: دانشکده فنی طبقه دوم اتاق ۱۵۳

تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۰۲۰

 

نام: مریم

نام خانوادگی: ساکت

کارشناس آموزش: گرایش کارشناسی

محل دفتر: آموزش دانشکده فنی طبقه اول

تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۲۴۲