دانشکده فنی ومهندسی

کارشناس آموزش

نام: رضا

نام خانوادگی: شمسی پور

کارشناس آموزش: ارشد

محل دفتر: دانشکده فنی طبقه دوم اتاق ۱۵۳

تلفن مستقیم: ۰۳۴-۳۱۳۲۱۰۲۰

 

نام: شهین

نام خانوادگی: روحبخش

کارشناس آموزش: کارشناسی

محل دفتر: آموزش دانشکده فنی طبقه اول

تلفن مستقیم: ۰۳۴-۳۱۳۲۱۲۴۲