دانشکده فنی ومهندسی

مدیر گروه های آموزشی

(گرایش کارشناسی)

مهندس سید هادی موسوی نسب

محل دفتر: طبقه دوم دانشکده اتاق ۱۴۷

شماره تماس: ۳۱۳۲۱۰۸۷-۰۳۴ و ۰۹۱۳۳۴۳۲۲۶۴

 

(گرایشهای ارشد)

دکتر مرجان محمد جعفری

محل دفتر: همکف دانشکده اتاق ۲۱۵

شماره تماس: ۳۱۳۲۱۰۶۴ - ۰۳۴ و ۰۹۱۳۳۴۳۱۷۸۷