دانشکده فنی ومهندسی

مدیر گروه های آموزشی

دکتر زهرا فیروزی

محل دفتر: طبقه اول دانشکده اتاق ۱۱۴

شماره تماس: ۰۹۱۳۳۹۵۵۲۴۰