دانشکده فنی ومهندسی

کارشناس آموزش

نام: فرحناز

نام خانوادگی: یوسف الهی

کارشناس آموزش: ورودی ۹۴ تا ۹۷

محل دفتر: آموزش دانشکده فنی همکف

تلفن مستقیم: ۰۳۴-۳۱۳۲۱۰۸۹

 

نام: حکیم

نام خانوادگی: محمدحسنی

کارشناس آموزش: ورودیهای ۹۲ و ۹۳

محل دفتر: آموزش دانشکده فنی همکف

تلفن مستقیم: ۰۳۴-۳۱۳۲۱۲۴۷