دانشکده فنی ومهندسی

مدیر گروه آموزشی

دکتر مهدی جعفری شهباززاده