دانشکده فنی ومهندسی

مدیر گروه آموزشی

 

دکتر مهدی جعفری 

محل دفتر: طبقه دوم دانشکده اتاق ۱۷۰

شماره تماس: ۳۱۳۲۱۲۳۷-۰۳۴