دانشکده فنی ومهندسی

آزمایشگاهها وگارگاهها

 • اندازه گیری الکتریکی و مدار

 • آزمایشگاه الکترونیک

 • آزمایشگاه الکترونیک آنالوگ

 • آزمایشگاه مدارهای پالس و دیجیتال

 • آزمایشگاه سیستم های دیجیتال ۱

 • آزمایشگاه سیستم های دیجیتال ۲

 • آزمایشگاه سیستمهای کنترل خطی

 • آزمایشگاه مدارهای مخابراتی

 • آزمایشگاه مدار الکتریکی

 • آزمایشگاه مدار الکترونیکی

 • آزمایشگاه مدار مجتمع خطی

 • آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی

 • کارگاه عمومی

 • کارگاه برق