دانشکده فنی ومهندسی

آزمایشگاهها وگارگاهها

 • اندازه گیری الکتریکی و مدار

 • آزمایشگاه الکترونیک 1

 • آزمایشگاه الکترونیک2

 • آزمایشگاه الکترونیک3

 • آزمایشگاه تکنیک پالس

 • آزمایشگاه مدارهای منطقی

 • آزمایشگاه معماری کامپیوتر

 • آزمایشگاه میکروپروسسور

 • آزمایشگاه سیستمهای کنترل خطی

 • آزمایشگاه مدارهای مخابراتی

 • آزمایشگاه مدار الکتریکی

 • آزمایشگاه مدار الکترونیکی

 • آزمایشگاه مدار مجتمع خطی

 • آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی

 • کارگاه عمومی

 • کارگاه برق