دانشکده فنی ومهندسی

گرایش های ارشد

 

‌مهندسی برق- قدرت سیستمهای قدرت

مهندسی برق- الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی

مهندسی برق- مدارهای مجتمع الکترونیک

مهندسی مکاترونیک