دانشکده فنی ومهندسی

گرایش های ارشد

 

‌مهندسی برق- قدرت سیستمهای قدرت (آرایش دروس)

مهندسی برق- الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی (آرایش دروس)

مهندسی برق- مدارهای مجتمع الکترونیک (آرایش دروس)

مهندسی برق- سیستمهای الکترونیک دیجیتال (آرایش دروس) 

مهندسی مکاترونیک (آرایش دروس)