دانشکده فنی ومهندسی

کارشناس آموزش

نام: ناهید

نام خانوادگی: صو معه

کارشناس آموزش: ارشد و دکتری

محل دفتر: آموزش دانشکده فنی طبقه اول

تلفن مستقیم: ۰۳۴-۳۱۳۲۱۰۸۹