دانشکده فنی ومهندسی

کارشناس آموزش

نام: نرجس

نام خانوادگی: دلشاد

کارشناس آموزش: کارشناسی (ورودیهای قبل از ۹۱ و ورودیهای ۹۴)

محل دفتر: آموزش دانشکده فنی همکف

تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۰۸۹

 

نام: فرحناز

نام خانوادگی: یوسف الهی

کارشناس آموزش: کارشناسی (ورودیهای ۹۳-۹۱)، کارشناسی ناپیوسته الکترونیک

محل دفتر: آموزش دانشکده فنی همکف

تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۰۸۹

 

نام: ناهید

نام خانوادگی: صومعه

کارشناس آموزش: ارشد (برق قدرت، الکترونیک، سیستم های قدرت) و دکتری قدرت

محل دفتر: آموزش دانشکده فنی طبقه اول

تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۲۴۲