دانشکده فنی ومهندسی

کارشناس آموزش

نام: نرجس

نام خانوادگی: دلشاد

کارشناس آموزش: کارشناسی پیوسته

محل دفتر: آموزش دانشکده فنی همکف

تلفن مستقیم: ۰۳۴-۳۱۳۲۱۰۸۹

 

نام: فرحناز

نام خانوادگی: یوسف الهی

کارشناس آموزش: کارشناسی ناپیوسته

محل دفتر: آموزش دانشکده فنی همکف

تلفن مستقیم: ۰۳۴-۳۱۳۲۱۰۸۹

 

نام: ناهید

نام خانوادگی: صومعه

کارشناس آموزش: ارشد و دکتری

محل دفتر: آموزش دانشکده فنی طبقه اول

تلفن مستقیم: ۰۳۴-۳۱۳۲۱۲۴۲