دانشکده فنی ومهندسی

مدیر گروه های آموزشی

(گرایشهای کارشناسی)

مهندس فرزاد سلطانی نژاد

محل دفتر: طبقه دوم دانشکده اتاق ۱۶۳

شماره تماس: ۳۱۳۲۱۲۳۷-۰۳۴

 

(گرایشهای ارشد و دکتری)

دکتر مهدیه اسلامی

محل دفتر: طبقه اول دانشکده اتاق ۱۸۲

شماره تماس: ۳۱۳۲۱۰۲۹ - ۰۳۴