دانشکده فنی ومهندسی

مدیر گروه های آموزشی

دکتر مهدی جعفری

محل دفتر: طبقه دوم دانشکده اتاق ۱۷۰

شماره تماس: ۳۱۳۲۱۰۲۸-۰۳۴