دانشکده فنی ومهندسی

اعضای هیات علمی

   

نام و نام خانوادگی:

سید علیرضا انوری ( Seyed Alireza Anvari )

رشته تحصیلی:

مهندسی برق- الکترونیک

مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد

مرتبه علمی:

مربی

محل استقرار دفتر:

طبقه دوم دانشکده فنی اتاق ۱۷۱

شماره تماس:

۰۳۴-۳۱۳۲۱۲۳۹ و ۰۹۱۳۱۴۰۸۷۱۹

آدرس پست الکترونیک:

anvari ms@yahoo.com

سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

 

 
   

نام و نام خانوادگی:

فرزاد سلطانی نژاد ( Farzad Soltani-nejad )

رشته تحصیلی:

مهندسی برق- الکترونیک

مدرک تحصیلی:

(دانشجوی دکتری)

مرتبه علمی:

مربی

محل استقرار دفتر:

طبقه دوم دانشکده فنی اتاق ۱۶۵

شماره تماس:

۰۳۴-۳۱۳۲۱۲۳۷

آدرس پست الکترونیک:

 

سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

 

 
   

نام و نام خانوادگی:

مهدی جعفری ( Mehdi Jafari )

رشته تحصیلی:

مهندسی برق- مخابرات

مدرک تحصیلی:

دکتری

مرتبه علمی:

استادیار

محل استقرار دفتر:

طبقه دوم دانشکده فنی اتاق ۱۷۵

شماره تماس:

۰۳۴-۳۱۳۲۱۰۲۸

آدرس پست الکترونیک:

m_J_shahbazi@yahoo.com

سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

 

 
   

نام و نام خانوادگی:

هادی اسلام پناه ( Hadi Eslampanah )

رشته تحصیلی:

مهندسی برق- مخابرات سیستم

مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد

مرتبه علمی:

مربی

محل استقرار دفتر:

طبقه دوم دانشکده فنی اتاق ۱۶۷

شماره تماس:

۳۱۳۲۱۰۳۶ -۰۳۴ و ۰۹۱۳۳۹۸۵۶۸۸

آدرس پست الکترونیک:

islampanah@gmail.com

سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

 

 
   

نام و نام خانوادگی:

شریف حیدری (Sharif Heidari)

رشته تحصیلی:

مهندسی پزشکی-بیومواد

مدرک تحصیلی:

(دانشجوی دکتری)

مرتبه علمی:

مربی

محل استقرار دفتر:

طبقه دوم دانشکده فنی اتاق ۱۶۳

شماره تماس:

۰۳۴-۳۱۳۲۱۲۳۷

آدرس پست الکترونیک:

iesharif@yahoo.com

سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

 

 
   

نام و نام خانوادگی:

منصوره روح اللهی (Mansureh Roohollahi)

رشته تحصیلی:

مهندسی برق-الکترونیک

مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد

مرتبه علمی:

مربی

محل استقرار دفتر:

طبقه دوم دانشکده فنی اتاق ۱۵۴

شماره تماس:

۰۹۱۳۲۴۰۹۴۰۹۰

آدرس پست الکترونیک:

mansureh.roohollahi@gmail.com

سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

 

 
   

نام و نام خانوادگی:

علیمراد خواجه زاده ( Alimorad Khajehzadeh )

رشته تحصیلی:

مهندسی برق- قدرت

مدرک تحصیلی:

دکتری

مرتبه علمی:

استادیار

محل استقرار دفتر:

طبقه اول دانشکده فنی اتاق ۱۳۰

شماره تماس:

۰۹۱۳۱۹۵۲۴۳۵

آدرس پست الکترونیک:

alikhajezadeh@yahoo.com

سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

 

 
   

نام و نام خانوادگی:

هادی زاینده رودی ( Hadi Zayandehroodi )

رشته تحصیلی:

مهندسی برق- قدرت

مدرک تحصیلی:

دکتری

مرتبه علمی:

استادیار

محل استقرار دفتر:

طبقه همکف دانشکده فنی اتاق ۱۰۷

شماره تماس:

۰۹۱۳۳۴۰۷۹۹۲

آدرس پست الکترونیک:

h.zayandehroodi@yahoo.com

سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

 

 
   

نام و نام خانوادگی:

مهدیه اسلامی ( Mahdiyeh Eslami )

رشته تحصیلی:

مهندسی برق- قدرت

مدرک تحصیلی:

دکتری

مرتبه علمی:

استادیار

محل استقرار دفتر:

طبقه اول دانشکده فنی اتاق ۱۸۲

شماره تماس:

۰۳۴-۳۱۳۲۱۰۲۹ و ۰۹۱۳۱۴۱۴۷۷۶

آدرس پست الکترونیک:

mahdiyeh _ eslami@yahoo.com

سوابق اجرایی و پژوهشی: