دانشکده فنی ومهندسی

مجموعه رشته های دانشکده

ردیف نام رشته گرایش مقطع گروه آموزشی
۱ مهندسی مکانیک حرارت وسیالات کارشناسی مکانیک
۲ مهندسی مکانیک تبدیل انرژی کارشناسی ارشد مکانیک
۳ مهندسی مکانیک ساخت وتولید کارشناسی ارشد مکانیک
۴ مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دکتری مکانیک
۵ مهندسی برق الکترونیک کارشناسی الکترونیک
۶ مهندسی برق قدرت کارشناسی ارشد الکترونیک
۷ مهندسی برق الکترونیک کارشناسی ارشد الکترونیک
۸ مهندسی برق سیستمهای قدرت کارشناسی اشد الکترونیک
۹ مهندسی برق قدرت دکتری الکترونیک
۱۰ مهندسی برق تکنولوژی الکترونیک کارشناسی ناپیوسته الکترونیک
۱۱ مهندسی پزشکی بیومکانیک کارشناسی مهندسی پزشکی
۱۲ مهندسی صنایع مهندسی صنایع کارشناسی ارشد صنایع
۱۳ مهندسی صنایع صنایع کارشناسی صنایع
۱۴ مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهرهوری کارشناسی ارشد صنایع
۱۵ مهندسی صنایع تکنولوژی صنعتی کارشناسی صنایع
۱۶ مهندسی عمران عمران کارشناسی عمران
۱۷ مهندسی عمران آب کارشناسی عمران
۱۸ مهندسی عمران خاک کارشناسی عمران
۱۹ مهندسی عمران راه کارشناسی عمران
۲۰ مهندسی عمران سازه کارشناسی عمران
۲۱ مهندسی عمران سازه کارشناسی ارشد عمران
۲۲ مهندسی عمران سازه هیدرولیکی کارشناسی ارشد عمران
۲۳ مهندسی عمران ساختمان کاردانی عمران
۲۴ مهندسی عمران مهندسی مدیریت منابع آب دکتری عمران
۲۵ مهندسی عمران مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی کارشناسی ارشد عمران
۲۶ مهندسی عمران مهندسی و مدیریت ساخت کارشناسی ارشد عمران
۲۷ مهندسی عمران مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته عمران
۲۸ مهندسی کشاورزی فضای سبز کارشناسی فضای سبز
۲۹ مهندسی آب آب کارشناسی آب
۳۰ مهندسی کشاورزی آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد آب
۳۱ مهندسی کشاورزی سازه های آبی کارشناسی ارشد آب
۳۲ مهندسی کشاورزی منابع آب کارشناسی ارشد آب
۳۳ مهندسی معدن استخراج معدن کارشناسی معدن
۳۴ مهندسی مکاترونیک مکاترونیک کارشناسی ارشد الکترونیک
۳۵ مهندسی مکانیک مکانیک خودرو کاردانی مکانیک
۳۶ مهندسی مکانیک حرارت و سیالات کارشناسی ناپیوسته مکانیک
۳۷ مهندسی مکانیک مکانیک کارشناسی مکانیک
۳۸ مهندسی کشاورزی مکانیک ماشینهای کشاورزی کارشناسی آب
۳۹ مهندسی عمران مهندسی تکنولوژی عمران کارشناسی ناپیوسته عمران