دانشکده فنی ومهندسی

اداره عمومی و خدمات

 

مسئول اداره عمومی دانشکده:

خانم هما شجاعی

محل دفتر: آموزش دانشکده فنی طبقه همکف

شماره تماس: ۳۱۳۲۱۰۸۴ -۰۳۴